Jens Thomsen Gjøl
Tahitas farfars farfar
Søn af Thomas Jensen og Maren Thomadsdatter

Anne Christensdatter
Tahitas farfars farmor
Datter af Christen ? og Else Vognsdatter
Kiersten Christensdatter
Anne Marie Sørensdatter

Opdateret  16.04.20

Jens døbes  17. juli 1777.
Kb. Hjørring, Øster Han, Øland 1649 - 1777, opsl. 413

Jens bor hjemme hos moderen i 1801:
Maren Thomasdatter, 50, Enke, Kone, Har et hus med jord og fisker,
Jens Thomsen, 25, Ugift, Hendes søn, Sølimit

ft 1801, opsl. 21

Anne er født ca. 1782. Står i ddd 1787 som Ane, uægte barn af Else Vognsdatter.
(Anne står mange steder som Niels Bertelsens datter)


Anne får 13. april 1804 sønnen Christen (se her til venstre)

27. maj 1813 har Anne endnu et uægte barn, Else Marie, til dåb. Som fader udlagt "General Krigs Commissarius" Langes kusk Lars Føns.
Anne er da tjenestepige på Oxholm.
Blandt fadderne finder vi møller Jens Sørensens kone. Se forloverne ved Jens Thomsens bryllup her nedenfor til venstre.
Kb. Hjørring, Øster Han, Øland 1778 - 1814, opsl. 118

15. April 1804
2. Søndag efter Paaske var et uægte Drenge Barn til Daaben, som var hjemmedøbt d. 13. April og kaldet Christen
(Tahitas farfars far), hvis Moder var besvangret Pige Anne, Huusmand Niels Bertelsens Datter i Westerbye, og til hvem Ungkarl Jens Thomsen Giøl, tienende paa Oxholm blev udlagt som Barnefader. Fadderne var Thomas Pedersens Datter, Niels Thomsens Hustru, Lars Larsen, Thomas Pedersen og dennes Karl, Peder, alle af Westerbye.
Kb. Hjørring, Øster Han, Øland 1778 - 1814, opsl. 85

Tilbage til forsiden

De to slægter

Specielt om
Slægten fra Thy,
Hanherred og
Vendsyssel

Hvis du har rettelser, tilføjelser eller andet, vil jeg blive glad for at høre fra dig. Skriv til mig
her

15. Julÿ 1804
7.de Søndag efter Trinitatis var et uægte Drengebarn til Daaben, som var bleven hjemmedøbt og kaldet Peder. Moderen var Christen Bertelsens Datter i Østerbÿe, navnlig
(ved navn) Kiersten. Hendes Søster Mariane bar det, og med hende gik Peder Christensens Kone, Kiersten Bødkers. Mandfaddere var Jeppe Christensen og Bertel Christensen og Peder Christensen, alle af Østerbÿe. Til Barnets Fader blev udlagt Jens Giøl Thomsen.
Kb. Hjørring, Øster Han, Øland 1778 - 1814, opsl. 86

Følgende er nedskrevet i 1777 om øen Giøl:
Giølsogn bestaaer af den Øe Giøl, som er, en omflydt Øe, beliggende udi Liimfiorden, og udgiør et Kirkesogn for sig selv. Paa den nordre Side føies denne Øe ved en Veile saa viidt til det faste Land, at man kan gaae, ride og kiøre derover til og fra Landet; men paa de øvrige tre Sider maae bruges Fartøier.
Denne Øe er meget betydelig af det skiønne Aal- og Sildefiskerie som falder under og omkring Øen i Liimfiorden. Denne Øes Indbyggere kaldes Giølboer, og ere næsten alle Fiskere, da de have kun liden Avling; og derfore have de ud ved Liimfiordsiden anlagt paa deres Øe en Saltebod, hvori Silden bliver behandlet, som de have fisket. Denne Øe er een Miil lang, men ulige breed. Kirken er stor og smuk indvendig; har sin egen Præst, boende der paa Øen. Til fattige Børns Skolegang er her stiftet to Skoler, hvortil af Stifteren er henlagt Legata. Dette Sogn bestaaer af Giølby, og Birkumgaard, en uprivilegered Avlsgaard, hvis Hovedgaardstaxt er 10 Tdr. 3 Fkr. 2 Alb. Denne Gaard tilligemed hele Øen har i de katholske Tider Aar 1469 lagt til Børglumkloster og Vendelboebispedom; men ved Reformationens Indførsel kom den tilligemed alt det øvrige geistlige Gods Aar 1536 under Kronen. Nu er hele Øen i private Folkes Eie. Tæt ved Øen ligger en liden Holm,

18. april bliver Christen og Peder konfirmeret sammen i Øland kirke. Christen bor da hos Gmd. Thomas Pedersen i Westerby, Peder hos Gmd. Mads Christensen i Østerby.
Kb. Hjørring, Øster Han, Øland 1813 - 1838, opsl. 71

30. juli 1814 bli'r Jens Thomsen, 33 år, tjenestekarl i Oxholm Mølle, gift med Anna Marie Sørensdatter, 28 år, tjenestepige for Gmd. Jens Pedersen i Westerbÿe. Forlovere var møller Jens Sørensen og sognefoged Peder Sørensen i Westerbÿe. (Er de brødre til bruden?)
Kb. Hjørring, Øster Han, Øland 1813 - 1838, opsl. 98

En datter, Maren, bli'r født 1. oktober 1814
Kb. Hjørring, Øster Han, Øland 1813 - 1838, opsl. 37

En datter, Mette Kirstine, fødes 20. marts 1817
Kb. Hjørring, Øster Han, Øland 1813 - 1838, opsl. 39

En søn, Thomas Christian, bli'r født 11. august 1819, dør 16. oktober samme år.
Kb. Hjørring, Øster Han, Øland 1813 - 1838, opsl. 9 og 132

En datter, Karen Marie, bli'r født 12. september 1823, dør 16. oktober samme år. ?
Kb. Hjørring, Øster Han, Øland 1813 - 1838, opsl. 46

En søn, Thomas Christian, fødes 8. november 1820
Kb. Hjørring, Øster Han, Øland 1813 - 1838, opsl. 10

En datter, Birthe Kathrine, bli'r født 12. juni 1826
Kb. Hjørring, Øster Han, Øland 1813 - 1838, opsl. 49

Jens dør  22. februar 1848