Niels Jørgensen
Tahitas morfar
Søn af Jørgen Mikkelsen og Kirsten Jensdatter Ringgaard

Ane Pouline Kjerstine Sixhøi
Tahitas mormor
Datter af Jens Christian Povlsen og Anna Maria Pedersdatter Sixhøy

Opdateret  16.04.20

Født 3. december 1837 i Sennels. Døbt 1. januar 1838.
Kb. Thisted, Hillerslev, Sennels, 1814 - 38, opsl. 37

Blev konfirmeret 18. april 1852 i Sennels kirke
Kb. Thisted, Hillerslev, Sennels, 1839 - 56, opsl. 73

31. oktober 1858 flytter Niels til Skinnerup som "tjenende"
Kb. Thisted, Hillerslev, Sennels, 1857 - 77, opsl. 98

Begynder 1. november 1858 hos Jens Nørgaard Pedersen i Skinnerup
Kb. Thisted, Hundborg, Skinnerup, 1858 - 91, opsl. 136

Født 9. marts 1841 i Klitmøller. Døbt skærtorsdag, 8. april
Kb. Thisted, Hillerslev, Vester Vandet, 1837 - 63, opsl. 54

Konfirmeret 15. april 1855 i Vester Vandet kirke
Kb. Thisted, Hillerslev, Vester Vandet, 1837 - 63, opsl. 120

Tilbage til forsiden

De to slægter

Niels og Ane Pouline bli'r viet 18. marts 1864 i Vester Vandet kirke
Kb. Thisted, Hillerslev, Vester Vandet, 1858 - 81, opsl. 91

En datter,  Kirstine Marie, bli'r født 29. oktober 1864
Kb. Thisted, Hillerslev, Vester Vandet, 1858 - 81, opsl. 36

En datter, Jørgine, bli'r født 30. juli 1866
Kb. Thisted, Hillerslev, Vester Vandet, 1858 - 81, opsl. 38

En søn, Anders Ringgaard, bli'r født 19. februar 1869
Kb. Thisted, Hillerslev, Vester Vandet, 1858 - 81, opsl. 12

SKJØDE. Matr. nr. 66
Klitmøller

Sølimitsted nr. 48.


Underskrevne Husmand Niels Jørgensen af Klitmøller, Vestervandet Sogn, tilstaar og herved vitterliggjør, at have solgt og afhændet, ligesom jeg herved sælger, skjøder og aldeles overdrager til Husmand Niels Andreas Christensen sammesteds, den mig iflg. Skjøde af 30 April 1865, læst 13 Marts 1866, tilhørende, i bemeldte Klitmøller beliggende Parsel Matr. No. 66a, som iflg. Indenrigsministeriets Udstyknings Approbation af 18 Decbr. 1866 er ansat for Hartkorn 11/4 Alb., uden Glskat, tillige med Parsellens Andel i Matr. No. 76 sammesteds. Alt for den imellem os accorderede Kjøbesum 100 Rdl.
Da nu Kjøberen, bemeldte Niels Andreas Christensen, kontant har betalt mig den accorderede Kjøbesum et Hundrede Rigsdaler Rigsmønt, skal hermeldte Parsel med sammes Andel i Matr. No. 76 herefter tilhøre ham med de samme Herligheder og Rettigheder, Byrder og Forpligtelser, hvormed jeg selv har ejet samme.
Til Bekræftelse med min Underskrift vidnesfast.
Klitmøller, den 7 Marts 1869.
Niels Jørgensen

En datter, Hedevig Kirstine, bli'r født 1. marts 1871
Kb. Thisted, Hillerslev, Vester Vandet, 1858 - 81, opsl. 42

MAGESKIFTEBREV.
Underskrevne Peder Kristian Mortensen af Klitmøller vedstaar herved, at have mageskiftet og afhændet, ligesom jeg herved mageskifter og afhænder til Niels Jørgensen sammesteds, en Lod af den mig iflg. Skjøde af 31 December 1849, læst 1 Oktober 1850, tilhørende og i bemeldte Klitmøller By, V. Vandet Sogn, beliggende Ejendom Matr. No. 65, hvilken herved afhændede Lod iflg. Indenrigsministeriets Udstyknings Approbation af 20 Marts 1866 er ansat under:
Matr. No. 65b for Htk. 1 Fdk. 1/4 Alb., Glskat 4 Sk., imod at han afstaar Lodden Matr. No. 66c sammesteds til mig.
Da Niels Jørgensen idag har meddelt mig Mageskiftebrev paa sidstnævnte Lod, saa erklærer jeg herved ingen Ret at have til forenævnte Lod Matr. No. 65b, men den skal herefter tilhøre ham med de Herligheder, Rettigheder, Byrder og Forpligtelser, hvormed jeg har ejet samme og indestaas for Vanhjemmel.
Det bemærkes:
1, at de mage skiftede Lodder i Byttehandelen ere regnede til lige Værdi og hver især til 50 Rdl.
2, at Kjøberen og efterkommende Ejere i Forhold til Hartkornet udreder sin Del af den paa den samlede Ejendom Matr. No. 65 af Hartkorn 2 Skp. 1 Fdk. 11/4 Alb. hvilende aarlige Afgift til V. Vandet Kirke af 2 Tdr. Byg, der betales efter Kapitalstaxten, hvilken Del, der vil udgjøre 1 Skp. 31/3 Fdk. Byg, udregnet paa befalet Maade, vil udgjøre en Kapitalsværdi af 28 Rdl. 73 Sk., som bemærkes for det stemplede Papirs Skyld.
3, at Lodden, hvorover 1 Kort vedlægges dette Skjøde, iflg. Udstyknings Approbation forenes med Kjøberens Ejendom Matr. No. 66 i Klitmøller.

Under mit Navn vidnesfast.
f.T. Thisted, den 24 Juni 1873.
P.K. Mortensen
www.thistedmuseum.dk/Klitmøller/index.htm

En søn, Christian, bli'r født 24. december 1873 i Skinnerup
Kb.Thisted, Hundborg, Skinnerup, 1858 - 91, opsl. 25

En datter, Laurine, bli'r født 1875
Er måske døbt i Klitmøller kirke

En datter, Kirsten Ringgaard, bli'r født 13. februar 1879
Kb. Thisted, Hillerslev, Vester Vandet, 1858 - 81, opsl. 53

En søn, Otto, bli'r født 2. april 1881
Kb. Thisted, Hillerslev, Vester Vandet, 1881 - 91, opsl. 3

En søn, Nidolf, bli'r født 26. marts 1883
Kb. Thisted, Hillerslev, Vester Vandet, 1882 - 91, opsl. 1

En datter, Stine, Tahitas mor, bli'r født 9. august 1885
Kb. Thisted, Hillerslev, Vester Vandet, 1882 - 91, opsl. 16

Niels dør 14. marts 1893 i Klitmøller. Begraves på Vester Vandet kirkegård.
Kb. Thisted, Hillerslev, Vester Vandet, 1892 - 1911, opsl. 142

Ane Pouline dør 14. juli 1914. Begraves på Vejgård kirkegård
Kb. Aalborg, Fleskum, Vejgaard 1905 - 23, døde, opsl. 177

Se også her


Specielt om
Slægten fra Thy,
Hanherred og
Vendsyssel

Hvis du har rettelser, tilføjelser eller andet, vil jeg blive glad for at høre fra dig. Skriv til mig
her