Jens Christian Povelsen
Tahitas mormors far
Søn af Povel Jensen og Ane Kirstine Pedersdatter

Anna Maria Pedersdatter Sixhøy
Tahitas mormors mor
Datter af Peder Pedersen Sixhøy og Kirsten Mortensdatter

Opdateret  16.04.20

Født 4. august 1804 i Hovsør, Østerild Sogn
Kb. Thisted, Hillerslev, Østerild, 1768 - 1814, opsl. 177

Konfirmeret 18. april 1819 i Vester Vandet Kirke
Kb. Thisted, Hillerslev, Vester Vandet, 1814 - 36, opsl. 84
Født: 20 okt 1799 i Klitmøller, Vester Vandet Sogn
Kb. Thisted, Hillerslev, Vester Vandet, 1793 - 1814, opsl. 30

Konfirmeret: 21 april 1816 i Vester Vandet Kirke
Kb. Thisted, Hillerslev, Vester Vandet, 1814 - 36, opsl. 98


Tilbage til forsiden

De to slægter

Specielt om
Slægten fra Thy,
Hanherred og
Vendsyssel

En søn, Peder, fødes 5 jan 1831 i Klitmøller, Vester Vandet Sogn
Kb. Thisted, Hillerslev, Vester Vandet, 1814 - 36, opsl. 32
Som barnefader udlagdes en i Tandrup tjenende karl, Jens Christian Poulsen.

5. maj 1839 bli'r Anna Maria og Jens Christian viet i Vester Vandet kirke
Kb. Thisted, Hillerslev, Vester Vandet, 1837 - 63, opsl. 125

En datter, Ane Pouline Kjerstine, Tahitas mormor, bli'r født 9. marts 1841 i Klitmøller 
Kb. Thisted, Hillerslev, Vester Vandet, 1837 - 63, opsl. 54

En datter, Maren Kjerstine, bli'r født 20. april 1844 i Klitmøller
Kb. Thisted, Hillerslev, Vester Vandet, 1837 - 63, opsl. 62

Matr. nr. 66
Klitmøller

Sølimitsted nr. 48.

SKJØDE. 30/4 1865
Jeg underskrevne Huusmand Jens Christian Poulsen af Klitmøller, Vestervandet Sogn, tilstaaer herved og vitterliggjør, at have solgt og afhændet, ligesom jeg herved skjøder og overdrager til min Svigersøn Niels Jørgensen følgende mig tilhørende Ejendomme, nemlig:
a. det mig ved tinglæst Skjøde af 10 December 1838 tilhjemlede Huus i Klitmøller By, Vestervandet Sogn, med Bygninger og underliggende Ejendomme, som før var umatrikuleret, men som nu i den ny Matrikul under No. 66 staar anført for Hartkorn 2 Fdk. 1/4 Alb.
b. den mig ved tinglæst Skjøde af 18 Juni 1856 fra Hans Pedersen, Kronenshede, tilhjemlede Huuseiendom i Klitmøller, som bestaar af 2 Lodder i sydvest Sletning i Klitmøller og ved den saakaldte Sand Odde, hvilket herved Solgte i Forbindelse med en forhen Niels Knudsen, nu hans Søn, tilhørende Eiendom staaer anført i den ny Matrikul under No. 68 for Hartkorn 3 Fdk. 11/4 Alb.
c. al min Besætning, Ind og Udboe, Intet undtagen, alt for den imellem os akkorderede og betingede Kjøbesumma 175 Rdl. R.M. og forøvrigt paa efternævnte nærmere Bestemmelser og Vilkaar:

1.
Saalænge jeg og min Hustru Ane Marie Pedersdatter og den Længstlevende af os lever, er Kjøberen og Ejendommens efterkommende Ejere pligtige til at give os uden Vederlag en god og fuldstændig Aftægt og Underholdning af Huusly, Sengeleilighed, Føde, Klæder, Lys, Vadsk, Varme, Tilsyn, Pleie og Opvartning i Samqvem med Ejeren og Familie og ligesaa godt, som vi hidtil have været vante dertil og med den Kjærlighed og Omhu, som tiltagende Alderdom og dermed forbundne Skrøbelighed maatte gjøre endmere nødvendig, og desuden er Stedets Ejer pligtig til, naar vi forlange det og med et halvt Aars Tilsigelse derom, at indrette til os i Vaaningshuset en god og rummelig Stue, der forsynes med behøvende Loft, Vinduer og Døre samt Fjelgulv og som stedse af Ejeren holdes i god og beboelig Stand, og i denne Aftægtsleilighed ere vi berettigede til af Stedets Bohave og Besætningsdele at indflytte og for vor Livstid have til Brug, Kakkelovn, Seng med Sengeklæder og andre Meubler og Huusgeraad, som maatte være nødvendigt for os.

2.
Hvert Aar i rette Ildbjergningstid leverer Stedets Ejer os 1 Læs Fladtørv a 24 Snese Læsset og 2 Læs Sæitørv a 32 Snese pr. Læs, samt i Læs Lyng paa Langvogn og efter 2 Hestes Træk, og dette Ildebrændsel besørger Ejeren selv røgtet, gravet og behandlet, samt hjemført og afgiver han dertil fornødent Ildebrændselsrum.

3.
Af Stedets Faareflok ere vi berettigede til at udtage 2 Faar, som Ejeren feder om Vinteren og græsser med Yngel om Sommeren ligemed sine egne, samt afgiver til dem fornødent Staldplads og Tøier, og af disse Faar forbeholder vi os alle Revenuer. Vor Datter Maren Kirstine Sixhøi har Ret til, saalænge hun er ugift, at have et Faar født om Vinteren og græsset med Yngel om Sommeren paa den herved solgte Ejendom uden Vederlag.

4.
Skulde det indtræffe, at bemeldte Maren Kirstine Sixhøi skulde som ugift blive syg, da reserveres hun Ret til hos Stedets Ejer i saadant Tilfælde at erholde Huusly, Føde, Pleie og Opvartning.

5.
I vort Sygdomstilfælde er Stedets Ejer, nuværende og efterkommende, pligtig til at give os fornøden Pleje og Opvartning.

6.
Naar vi, min Hustru og jeg, afgaar ved Døden, er Stedets Eier pligtig til at besørge og bekoste os hæderlig og christsømmeljg jordede efter vor Stand og Egnens Skik og Brug, imod som Vederlag herfor efter den Længstlevendes Død at beholde samtlige vore Efterladenskaber.

7.
Den os herved betingede Aftægt og Underholdning sikkres os saaledes:
a, med anden Prioritet og Panteret næstefter 175 Rdl. i Eiendommen, anført under Litra a, med Bygning, Sæd, Avl, Afgrøde, Leje, Interesse og i Ildvaades Tilfælde Bygningens Assurancesum.
b, med Prioritet i Ejendommen anført under Litra b med Sæd, Avl og Afgrøde, Leje og Interesse næstefter 150 Rdl.
c, med første Prioritet og Panteret i Besætning, Ind og Udboe, og i Ildvaades Tilfælde ligeledes dettes Assurancesum.

Og da Kjøberen, fornævnte min Svigersøn Niels Jørgensen, har fyldestgjort mig for Kjøbesummen Eet Hundrede og Fem og Halvfjerdesindstyve Rigsdaler Rigsrnønt derved, at han sig at forrente, tilsvare og indfri al min faste og løse Gjæld, saa erklærer jeg herved samtlige foranførte Ejendomme og Besætning, Ind og Udboe, for herefter at være hans lovlige og retmæssige Ejendom med Herligheder, Rettigheder, Byrder og Forpligtelser og er jeg pligtig til at hjemle det Solgte efter Loven og ovenciterede Adkomstbreve, alt imod, at han og efterkommende Ejere prompte i Eet og Alt efterkommer og opfylder samtlige foranstaaende Aftægtsbestemmelser og Vilkaar, til Bekræftelse af hvilket han samtidig med mig underskriver dette Dokument.
Til denne Bortskjødning er knyttet den udtrykkelige Bestemmelse, at Kjøberen i min og Hustrues Livstid ikke maa sælge de ham herved tilskjødede.
For Brugen af det stemplede Papir bemærkes, at Aftægten anslaaes
til 50 Rdl. aarlig, der efter 5 Aar udgjør 250 Rdl.
Beboelsesleiligheds Indretning 25 Rdl.
Begravelse 20 Rdl.
Kjøbesummen 175 Rdl.
Ialt 470 Rdl.

Retsanmærkning kan ved Tinglæsningen heraf udelades.
Til Bekræftelse under vore Hænder i tvende Vitterligheds Vidners Overværelse.
Klitmøller den 30te April 1865.
Jens Chr. Poulsen Niels Jørgensen

Til Vitterlighed
John Krogh Peder Christian Mortensen

I Anledning af dette Skjøde er til de Fattiges Kasse i V. Vandet Sogn givet 16 Sk.
Agerholm den 16 April 1865.
Hunderup

Læst paa Hillerslev Hundborg Herreders Ting Tirsdagen den 13 Marts 1866 som Skjøde og Aftægtskontrakt.
U. Schow
www.thistedmuseum.dk/Klitmøller/index.htm

Jens Christian dør 23 maj 1869 i Klitmøller
Begravet: 30 maj 1869 i Vester Vandet Kirkegård, Thisted Amt
Kb. Thisted, Hillerslev, Vester Vandet, 1858 - 81, opsl. 109

Anna Maria dør 2 jan 1871 i Klitmøller, Vester Vandet Sogn, Thisted Amt
Begravet: 12 jan 1871 i Vester Vandet Kirkegård, Thisted Amt
Kb. Thisted, Hillerslev, Vester Vandet, 1858 - 81, opsl. 121

Se også her

Hvis du har rettelser, tilføjelser eller andet, vil jeg blive glad for at høre fra dig. Skriv til mig
her